Get Adobe Flash player

Oferta Kancelarii

Oferta mojej Kancelarii skierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i do przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w różnych formach np. indywidualna działalność, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i inne wymienione w ustawie Kodeks spółek handlowych.

 

Oferta Kancelarii obejmuje następujące odpłatne czynności:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych
 • sporządzanie środków odwoławczych w postępowaniach karnych, cywilnych, administracyjnych, podatkowych i z zakresu zamówień publicznych
 • reprezentowanie Klienta przed sądami i organami władzy publicznej (prowadzenie spraw cywilnych, karnych i administracyjnych)
 • prowadzenie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych

z zakresu :

prawa cywilnego, w tym:

 • prawa zobowiązań min. odpowiedzialność za szkody na osobie, na mieniu
 • prawa medycznego min. odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania usług medycznych, niewłaściwej organizacji usług medycznych, zagadnienia odpowiedzialności samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (błąd w sztuce lekarskiej, nieudzielenie pomocy, zakażenia szpitalne: zakażenie wirusem żółtaczki, gronkowcem)
 • prawa ubezpieczeń majątkowych, osobowych, komunikacyjnych i roszczeń wynikających ze zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową
 • prawa spadkowego (nabycie spadku, podział spadku, zachowek)
 • prawo rodzinne (sprawy o alimenty, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i rozwody)

 

prawa karnego, w tym:

 • odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko mieniu
 • odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (wypadek drogowy)
 • odpowiedzialność za przestępstwa gospodarcze (niezaspokojenie wierzycieli, udaremnienie egzekucji, bankructwo)
 • odpowiedzialność za przestępstwa karno-skarbowe (uszczuplenie, nieujawnienie podatku, w tym VAT, nierzetelne księgi podatkowe, wyroby akcyzowe, przemyt celny)
 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

prawa zamówień publicznych i prawa gospodarczego, w tym:

zamówienia publiczne w:

 • ochronie zdrowia (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej)
 • organach władzy publicznej (samorządowych)

udział podmiotów gospodarczych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • konsultacje w zakresie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego
 • konsultacje w zakresie zasad wykonania zamówienia publicznego
 • sporządzanie środków odwoławczych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • reprezentowanie oferenta lub zamawiającego w postępowaniu odwoławczym z zakresu zamówień publicznych

 

prawa wekslowego i czekowego

 • stosowanie weksla w praktyce gospodarczej
 • dochodzenie roszczeń z weksla

 

prawa administracyjnego, w tym:

 • obsługa prawna gmin i powiatów
 • prowadzenie spraw przed organami władzy publicznej i sądami administracyjnymi

 

prawa podatkowego

 • podatki i opłaty lokalne – samorządowe
 • wybrane zagadnienia podatkowe
 • sporządzanie odwołań i skarg na decyzje podatkowe
 • reprezentowanie podatników w postępowaniu podatkowym i postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Dodatkowo, w sprawach wyjątkowo skomplikowanych, moja Kancelaria współpracuje z profesjonalistą – licencjonowanym doradcą podatkowym (patrz link)